دروس و دوره های فرادیدگاه

آموزش هایی برای مدیریت سازمان و تعالی مدیران در سازمان شما

گروه فراگیری: اصول بازرگانی و کار بین المللی

 • اصول شگرف ورود به دنیای بازرگانی و تجارت بین الملل به زبان انگلیسی و آلمانی
 • استراتژی های بازرگانی بین الملل به انگلیسی و آلمانی زبان تخصصی
 • نکات مکاتبات تجارت خارجی به انگلیسی و آلمانی

گروه فراگیری: مدیریت خرید و تجارت

 •   مدیریت عملیاتی خرید وسفارشات خارجی
 •   مدیریت خرید و تدارکات داخلی
 •   اصول و ریزه کاری های کارپردازی
 • عملیات مدیریت سفارشات خارجی و داخلی
 • منبع بابی کالا در تجارت داخلی و خارج
 •   روش بازارگردی در منبع یابی و شرکت در نمایشگاه ها
 •  شیوه طراحی و تدوین پلان مارکاپ وکاربرد آن در بازرگانی
 •  ثبت سفارش کالا در سامانه جامع
 •   پرداخت های تجاری و اعتبارات اسنادي و امور بانکی بازرگانی بین الملل
 •  بکارگیری اینكوترمز و نقش آن در تجارت بین المللي
 •  ساخت و مدیریت زنجیره تامین و مدل هاي گوناگون آن
 •    امور واردات و بازرسی و حمل و بیمه و گمرك و ترخیص كالا
 •   اصول مدیریت خرید و سفارشات خارجي به زبان انگلیسی و آلمانی

گروه فراگیری: حقوق بازرگانی و قرارداد و پیمان

 •  تدوین قراردادهای بین الملل
 • قانون تجارت و حقوق بازرگان
 • حقوق معاملات و شرکت در مناقصات
 •  بررسی و کاربرد قراردادهای جدید نفتی ایران
 •   اصول و فنون تدوین قراردادهای تجاری در کسب و کار امروز 
 • مدیریت ادعا درمدیریت قرارداد و در پروژه ها

گروه فراگیری: کارآفرینی و کسب و کار

 •  تدوین طرح تجاری پیشرو 
 • اصول و فنون مذاکرات برای مدیران کارشناسان
 •  مدیریت حرفه­ای جلسات در سازمانی 
 • اصول و فنون مذاکرات فروش و بازاریابی
 •  فنون مذاکرات بازاریابی تلفنی
 •  فنون و هنر مذاکرات پیشرفته تجاری برای مدیران
 • مذاکرات چند بعدی به زبان اگلیسی و فارسی و آلمانی
 •  اصول و فنون مذاکرات خرید خارجی به انگلیسی و آلمانی

گروه فراگیری: تعالی سازمانی و پیشرفت مدیریت

 • دوره همزمان هوش هیجانی وهوش تجاری برای مدیران کسب کار 
 • اصول راه اندازی کسب و کار پیشرفته دنیای امروز
 •  فنون پیشرفته روابط عمومی در سازمان های امروزی
 •  ارتباطات برتر فردی و سازمانی مدیران پیشرو
 •  دوره ارتباطات سازمانی با جنس مخالف درمحیط کار

درخواست دوره