فراکلیپ

آموزه های تصویری برای مدیران

ویدیوهای فراکلیپ برای پند و تجربه و داستان های مدیران

“فراکلیپ برای جلوگیری از سندروم مدیریت موروثی
مشکل هر سازمانی این است که سبک مدیریتی به گونه ای است که پشتیبانی لازم را انجام نمیدهد. درحالیکه هر سازمان به شدت به یک سبک مشارکتی مدیریتی ، شبیه به آنچه که شما ممکن است بین یک گروهبان و تیمش ببینید نیاز دارد. در عوض، رهبران جدید در این سازمان یک سبک بسیار مستبد به کارگرفته بودند. هنگامی که این روش باب میشود، رؤسا به کار و گرفتن سفارش مشغول شده و بقیه کارمندان در حاشیه قرار می¬گیرند. آنچه که من می توانم در طول مقاله بگویم،این است که این سبک استبدادی به سادگی پذیرفته شد زیرا دقیقا همان چیزی است که طی سالیان و دوره های کاری گذشته همواره دیده اند. با این حال، این سیستم به درستی کار نمی¬کند ؛ چرا که خشم در تمام سازمان حاکم است .

این تمایل به اتخاذ همان سبک مدیریتی که در گذشته مورد استفاده قرار می¬گرفت آن چیزی است که من یک پاسخ به سوال راجع به “” مدیریتی موروثی “” مینامم. رهبر موروثی احساس راحتی خواهد کرد. به شما ربطی ندارد که چگونه کار می¬کند. هیچ هیجانی وجود ندارد. این سطح حاشیه ی امن، می تواند منجر به اتخاذ یک تصمیم بنیادی که به طور کامل اشتباه است، شود.مدیری تصمیمش را به طور غریزی می¬گیرد به جای متفکر بودن .”

با ثبت نام در فرادیدگاه و بدست آوردن عضویت رده میهمان از آموزه های کلیپ های فرادیدگاه برخوردار شوید.

مدیریت سینرژیک کارآفریی تعالی بازرگانی